فرم مالكين زمين جهت مشارك در ساخت 

بنا به تقاضاهاي متعددرسيده از سوي مشتريان حقيقي و حقوقي و مراجعه كنندگان به قسمتهاي املاك و دفتر فروش ، شركت سامان گستر به تازگي امكان جديدي را براي مشاركت در ساخت واحد هاي ساختماني متقاضيان فراهم نموده است. براي بهره گيري از توان تخصصي تيم هاي مالي ، طراحي و ساخت شركت سامان گستر براي شراكت در ساخت واحد هاي ساختماني با كليك بر روي گزينه " ادامه " پرسشنامه مربوطه را تنظيم فرماييد.

ادامه