فرم تهاتر 

بنابر تقاضاهاي متعدد رسيده از سوي بخش زيادي از مشتريان قديمي و نيز مراجعه كنندگان جديد به قسمتهاي املاك و دفاتر فروش ، شركت سامان گستر آمادگي دارد زمين و يا واحدهاي ساختماني متقاضيان را با در نظر گرفتن منافع طرفين و ايجاد شرايط برد - برد با املاك و واحد هاي ساختماني شركت و يا مشتريان مراجعه كننده به دفتر فروش معاوضه و تهاتر نمايد. لذا براي اين منظور با كليك بر روي گزينه " ادامه " پرسشنامه مربوطه را تنظيم فرماييد.

ادامه