ENGLISH| چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
ماموریت و اهداف شرکت
ارزش آفرینی 
بر پایه استفاده بهینه از سرمایه های مادی و انسانی 
بر بستر ارزش های بنیادین شرکت 
برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان 
از طریق مشارکت در عرصه های سودآور و مولد در ایران و کشورهای منطقه
 با محوریت صنعت ساختمان و صنایع خلاق و نوآورانه 
و همچنین ورود، تحکیم و توسعه جایگاه شرکت در سایر بازارهای روز و ارزش آفرین با توجه به مسئولیت های اجتماعی که در اجرای این مأموریت بر الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و توجه به سه اصل 
کیفیت، اعتماد سازی و ارزش آفرینی
 تمرکز خواهیم کرد.
تبدیل شدن به برند شاخص و سرآمد استان اصفهان در ابعاد عملکردی و رفتاری از طریق افزایش سهم بازار شرکت در صنعت ساختمان با بهره گيری از استراتژی تمایز، تقویت حضور در سایر عرصه های مولد و اثرگذار در کشور و توسعه صادرات در منطقه آسيا و سرمایه گذاری مستقيم در آفریقا با تمرکز بر سه اصل : کيفيت ، اعتماد سازی و ارزش آفرینی در افق هزار و چهارصد هجری شمسی.
Copyright © 2018 by samangostar All Rights Reserved Designed & Powered by Ravian