بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

ماموریت و اهداف شرکت

بیانيه مأموريت شركت

ارزش آفرینی بر پایه استفاده بهینه از سرمایه های مادی و انسانی بر بستر ارزش های بنیادین شرکت برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان از طریق مشارکت در عرصه های سودآور و مولد در ایران و کشورهای منطقه با محوریت صنعت ساختمان و صنایع خلاق و نوآورانه و همچنین ورود، تحکیم و توسعه جایگاه شرکت در سایر بازارهای روز و ارزش آفرین با توجه به مسئولیت های اجتماعی که در اجرای این مأموریت بر الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت و توجه به سه اصل کیفیت، اعتماد سازی و ارزش آفرینی تمرکز خواهیم کرد.

بيانيه چشم انداز شركت

تبدیل شدن به برند شاخص و سرآمد استان اصفهان در ابعاد عملکردی و رفتاری از طریق افزایش سهم بازار شرکت در صنعت ساختمان با بهره گيری از استراتژی تمایز، تقویت حضور در سایر عرصه های مولد و اثرگذار در کشور و توسعه صادرات در منطقه آسيا و سرمایه گذاری مستقيم در آفریقا با تمرکز بر سه اصل : کيفيت ، اعتماد سازی و ارزش آفرینی در افق هزار و چهارصد هجری شمسی.