بارگذاری

شعار سال 1403 “ جهش تولید با مشارکت مردم

آگهی مزایده عمومی

شرکت سامان گستر اصفهان در نظر دارد تعدادی از واحدهای آپارتمان مسکونی خود واقع در شهر اصفهان خیابان جی شیر خیابان سروستان خیابان بوستان کوچه لاله مجتمع سامان 3 را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق مقررات مربوطه واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند جهت دریافت و خرید اسناد و اطلاع از سایر شرایط از روز شنبه 1402/03/06 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1402/03/11 به محل شرکت در میدان امام حسین (ع) ، ارگ جهان نما ، طبقه ششم ، شرکت سامان گستر ، مدیریت املاک مراجعه نمایند . پیشنهادات میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1402/03/20 تحویل گردد .
شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد و شرکت در مزایده هیچ حقی برای شرکت کننده ایجاد نمیکند.

پیام بگذارید